Privacy

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet Persoons Registraties
(WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan
te passen aan een Europese Richtlijn. De WPR verplichtte de instelling tot het maken van
een privacyreglement. De WBP stelt die eis niet meer. Dat betekent niet, dat het niet verstandig is een dergelijk reglementvoor handen te hebben, maar dan aangepast aan de nieuwe wet.

Onderstaand volgt dan ook een nieuw reglement voor MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra, dat kort aangeeft hoe op basis van de nieuwe wet met persoonsgegevens moet worden omgegaan en welke rechten en
plichten uit de wet voortvloeien voor betrokkenen.

De stichtingen wil door middel van dit privacyreglement voldoen aan de eisen, zoals gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de artikelen is de gescheiden verantwoordelijkheid ten aanzien van het bijhouden van persoonsgegevens uitgewerkt. Deze gescheiden verantwoordelijkheid is zodanig georganiseerd dat de diverse organen van de stichting controle op elkaar kunnen uitoefenen. Bij het opstellen van dit reglement is rekening gehouden met zowel schriftelijke verwerking van persoonsgegevens als deze verwerking in geautomatiseerde vorm. Ten behoeve van verwerking in geautomatiseerde vorm is een "Gedragscode gebruik ICT " vastgesteld en als bijlage bij dit reglement bijgevoegd.

Bekijk het privacyreglement.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier